Zwalczanie szkodników

Normy prawne korzystania z pułapek żywołownych

Problem z dzikimi zwierzętami dotyka bardzo wiele gospodarstw, zagród czy domów. Szkodniki takie jak kuny, lisy, wydry, kruki czy jastrzębie w poszukiwaniu pokarmu zapuszczają się daleko na siedliska ludzkie powodując bardzo duże straty w mieniu i żywym inwentarzu. Jednym z najlepszych i sprawdzonych sposobów zwalczania szkodników jest stosowanie pułapek żywołownych. Pozwalają one szybko i skutecznie wyłapać różnego rodzaju agresywne zwierzęta, które pojawiają się w naszym otoczeniu.

Pułapki - prawo Pułapki - prawo

Szczegółowe przepisy i zasady związane z korzystania z pułapek żywołownych czy innych metod chwytania dziko żyjących zwierząt regulują ustawy i rozporządzenia wymienione poniżej:

Większość gatunków ptaków i dzikich zwierząt występujących w Polsce objęta jest ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), w stosunku do których zgodnie z §7 ww. rozporządzenia obowiązuje szereg zakazów, w tym określony w punkcie 2 zakaz umyślnego okaleczania i chwytania.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt. 2, ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na chwytanie dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeśli spełniona jest jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Ponadto zgodne z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody kto bez zezwolenia narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dziko żyjące zwierzęta podlegają ochronie gatunkowej, która ma na celu strzec naturalnych siedlisk i populacji tych gatunków. W tym celu powstało szereg przepisów i norm prawnych, które mają na celu dbanie o dobrostan zwierząt oraz wprowadzają zakazy celowego i umyślnego chwytania, okaleczania, ranienia czy krzywdzenia dzikich gatunków zwierząt. Wiąże się to również ze stosowanie pułapek, które muszą spełniać określone normy i mogą stosowane tylko w określonych przypadkach i po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Dlatego każda z naszych pułapek żywołownych jest dokładnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa aby w żaden sposób nie czyniły one krzywdy łapanym zwierzętom. Dzięki temu w sposób humanitarny i bez uszczerbku dla dzikich zwierząt można je wyłapać i następnie przesiedlić w nowe środowisko, gdzie drapieżnik nie będzie zagrażał ludziom ani zwierzętom hodowlanym.

Klatka na wydry Klatka na wydry

Należy przy tym pamiętać aby wszystkie działanie związane z chwytaniem dziko żyjących drapieżników i szkodników z wykorzystaniem pułapek żywołownych czy słapców na ptaki, powinno się przeprowadzać wyłącznie za zgodą i pod nadzorem odpowiednich organów administracyjnych tj. np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pozwolenie na wykorzystanie pułapek żwołownych może być wydane dopiero gdy zostaną wyczerpane wszystkie inne możliwości zwalczania szkodnika.

Komentarze